Close

23-10-2019

Wilt u meer weten over de balans?

Wilt u meer weten over de balans? Dan bent u bij Externe Verslaggeving aan het goede adres. Het bedrijf heeft een informatieve website waarop u diverse informatie kan vinden over diverse financiële begrippen. 

Balans

De balans is samen met de winst- en verliesrekening een onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft inzicht in de financiële situatie van een organisatie op een bepaald moment, het gaat dus om een moment opname. De balans bestaat uit verschillende variabelen:

 • Bezittingen
 • Schulden
 • Eigen vermogen

Er wordt op basis van financiële kengetallen zoals solvabiliteit en liquiditeit, een inschatting gemaakt over de financiële situatie van de organisatie. De balans geeft een evenwicht weer in activa en passiva. De linkerzijde van de balans geeft de bezittingen van een organisatie weer. Deze kant wordt gevormd door:

 • Immateriële vaste activa: hierbij gaat het om activa die niet actief en niet tastbaar is. 
 • Materiële vaste activa: hierbij gaat het om activa die als doel hebben de bedrijfsuitoefening van een organisatie duurzaam te dienen.
 • Vlottende activa: hierbij gaat het om voorraden, onderhanden projecten, vorderingen, effecten of overlopende activa.

De rechterkant van de balans geeft het financiële plaatje weer. Deze kant wordt gevormd door:

 • Eigen vermogen: dit is het saldo van activa en verplichtingen op de jaarrekening.
 • Vreemd vermogen: dit bestaat uit al het vermogen dat niet zelf door de onderneming komt.

Een onderneming kan geclassificeerd worden als micro onderneming op basis van de groottecriteria jaarrekening. Wanneer er sprake is van een micro onderneming kan er bij het opstellen van de jaarrekening gebruik worden gemaakt van de beperkte balans. Een beperkte balans is eigenlijk een verkorte versie van de gewone balans. Met de beperkte balans kan een wetgever de administratieve lasten voor de micro en kleine ondernemers beperken. 

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming bestaat uit de waarde van de activa en ook de verplichtingen op de balans. Het gaat dus om de saldopost in de jaarrekening. Het eigen vermogen heeft geen betekenis maar zoals het een positief saldo heeft is er niets aan de hand. Een negatief saldo kan namelijk duiden op insolvabele organisatie. Daarnaast kan het eigen vermogen gesplitst worden in verschillende soorten categorieën:

 • Gestort en opgevraagd kapitaal
 • Agio
 • Herwaarderingsreserve
 • Andere wettelijke reserves
 • Statutaire reserves
 • Overige reserves
 • Niet verdeelde winsten

Wanneer een organisatie een jaarrekening opstelt op basis van de economische werkelijkheid dan spreekt men ook wel over de bedrijfseconomische jaarrekening. Voor de balansposten bestaan diverse soorten waarderingsmethodieken. Vaak wordt de historische kostprijs of de actuele waarde toegepast. De bedrijfseconomische jaarrekening verschilt van de fiscale jaarrekening. Afhankelijke van het soort organisatie kan er sprake zijn van een deponeringsverplichting die de Kamer van Koophandel vergt. Zo kennen de eenmanszaken en de VOF geen deponeringsverplichting, deze kunnen de bedrijfseconomische jaarrekening gebruiken voor de eigen administratie, kredietverstrekker of voor een andere belanghebbende. 

Wanneer de jaarrekening wordt opgesteld op basis van de vereiste van de belastingdienst dan is er sprake van een fiscale jaarrekening. Dit betekend een waardering tegen de historische kostprijs waarbij de vaste activa wordt afgeschreven. Wanneer de jaarrekening is opgesteld kan er een belastingaangifte worden gedaan.

Wanneer u meer wilt weten over over de balans kunt u altijd de website lezen of meer contact opnemen met het bedrijf.

https://www.externeverslaggeving.nl/balans/